Vår forskning

Kliniska studier
Den probiotiska tampongen ellen® och de LN®-bakteriestammar som ingår i ellen® har studerats i kliniska och in vitro studier.

1.    Pilotstudier har visat att regelmässig användning av ellen® probiotiska tamponger leder till vaginal kolonisation av LN® - mjölksyrabakteriestammar.

2.    En randomiserad, placebokontrollerad klinisk studie visade att korttidsbehandling med vaginal probiotika (dvs LN® - mjölksyrabakteriestammar) efter en traditionell behandling av BV och/eller svampinfektion kan leder till vaginal kolonisation upp till 6 månader [1].

3.    En randomiserad, placebokontrollerad klinisk pilotstudie visade att bland kvinnor som använt ellen® probiotiska tamponger efter en traditionell behandling (clindamycin) av bakteriell vaginosis, var antalet återfall färre än bland kvinnor som inte hade använt ellen®. Detta berodde på att den vaginala bakteriefloran förbättrades mer hos kvinnor som hade använt ellen® probiotiska tamponger jämfört med kvinnor som hade använt vanliga tamponger och därmed endast fått traditionell behandling.

4.    En randomiserad, placebokontrollerad multicenterstudie av 255 kvinnor, behandlade med clindamycin för bakteriell vaginos, visade att de kvinnor som använde ellen® probiotiska tamponger upplevde statistiskt signifikant mindre obehag i form av irritation och klåda jämfört med kvinnorna som inte använt ellen® (placebogruppen).

Ovanstående studie också visade att användning av ellen® probiotiska tamponger är säker, d v s biverkningar har inte rapporterats under studien.

Länk: Kliniska studier, Ellen AB

Vetenskapliga artiklar
[1] Sophia Ehrström, Katalin Daroczy, Eva Rylander, Carolina Samuelsson, Ulrika Johannesson, Bo Anzén, Carl Påhlson, Lactic acid bacteria colonization and clinical outcome after probiotic supplementation in conventionally treated bacterial vaginosis and vulvovaginal candidiasis, Microbes and Infections (2010) 12 (2010) 691-699.
Länk till artikeln här.

Kwak YK, Daroczy K, Colque P, Kühn I, Möllby R, Kopp Kallner H, Persistence of Lactobacilli in Postmenopausal Women - A Double-Blind, Randomized, Pilot Study, Gynecol Obstet Invest. 2016 Jul 5.
Länk till artikeln här.

in vitro studier
in vitro studier har visat att LN® - mjölksyrabakteriestammarna har förmåga att sänka pH (producerar mjölksyra) och också motverkar tillväxten av potentiellt sjukdomsframkallande bakterier och svamp (Candida albicans).
Länk: In vitro studier

Biokompabilitetsstudier
Tester utförda enligt ISO 10993-standarder visade att ellen® probiotiska tampongen är säker att använda ur perspektivet biokompatibilitet då varken tampongen eller dess komponenter har negativa effekter som irritation, sensibilisering och cytotoxicitet (ej skadliga för celler).