BOLAGSORDNING för Ellen AB,
organisationsnummer 556419-2663


§ 1    Bolagets firma är Ellen AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2    Styrelsen skall ha sitt säte i Danderyds kommun, Stockholms län.

§ 3    Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva utveckling, produktion och försäljning av produkter inom sjuk-, hygien-, frisk-, kropps- och hälsovård, dagligvaruhandel, kapitalförvaltning samt fastighetsförvaltning jämte därmed förenlig verksamhet.

§ 4    Aktiekapitalet skall utgöra lägst 6 000 000 kronor och högst 24 000 000 kronor.

§ 5    Antalet aktier skall vara lägst 60 000 000 stycken och högst 240 000 000 stycken.

§ 6    Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter samt 0-1 suppleant.

§ 7    För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses lägst en och högst två revisorer med högst två suppleanter.

§ 8    Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post och Inrikes Tidning samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 9    Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken som avser förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig hos bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och sådan dag får ej infalla tidigare än fem (5) vardagar före stämman.

§ 10    Bolagets räkenskapsår skall vara 1/1-31/12.


§ 11     På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1    Val av ordförande vid stämman.

2    Upprättande och godkännande av röstlängd.

3    Godkännande av dagordning

4    Val av en eller flera justeringsmän.

5    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6    Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.

7    Beslut

a)    om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,

b)    om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,

c)    om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.

8    Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.

9    Val av styrelse och revisor och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter.

10    Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen.

§ 12     Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

2017-05-22